Deze opleiding is bedoeld voor mensen die professioneel werkzaam zijn als begeleider of als therapeut en die zich verder willen specialiseren in het werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch perspectief. Ook hulpverleners die reeds een andere psychotherapeutische opleiding volgden zijn welkom.

Een intense, inspirerende 4-jarige ontdekkingstocht waarbij je uitgenodigd wordt om jezelf als persoon en therapeut beter te leren kennen en vanuit je unieke interesses en kwaliteiten verder te ontwikkelen als therapeut. Samen met een groep medecursisten die voor steun, verschil, ruimte en een warme plek om te landen zorgen. Een verrijking voor het leven!

Cursist

  Lees meer feedback van onze cursisten

  Start is voorzien op dinsdag 26 oktober 2021.

 

1.   Visie en opzet

In de hulpverlening aan kinderen en jongeren vormt het een grote meerwaarde om een systemische en contextgerichte visie te koppelen aan een ontwikkelingsgericht kader.
Immers kinderen, jongeren en hun gezinnen maken samen een belangrijke groei en evolutie door die soms vragen, twijfels en moeilijkheden oproept.

De ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun context wordt gekenmerkt door:

 1. verwachte veranderingen en fases zoals leeftijdsovergangen.
 2. onverwachte levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, traumatische gebeurtenissen en rouwprocessen.

Via symptomen en klachten spreken kinderen en jongeren niet alleen over hinderpalen en beperkingen in hun eigen ontwikkeling maar ook over de uitdagingen waar hun gezin en context voor staat. Deze groei en evolutie gebeurt in confrontatie met unieke levensgebeurtenissen die het leven van het kind en zijn context kleuren. Dit is een co- evolutief proces.

Een integratieve benadering van kind- en gezinsontwikkeling biedt ons een kader om te kunnen begrijpen hoe deze verschillende overgangsprocessen op elkaar inhaken en hoe we kinderen, jongeren en systemen kunnen bijstaan in het zoeken naar manieren om samen aan deze ingrijpende veranderingen het hoofd te bieden.

Hedendaagse onderzoeksbevindingen en praktijkgeïnformeerde kennis en interventies, zoals ondermeer omgaan met relationeel trauma, rouwinterventies en "kinderen uit de knel" bieden een rijke inspiratiebron om kinderen, jongeren en hun context bij te staan in het maken van deze overgangen

We bekijken ook hoe intergenerationale thema's en levenservaringen uit het verleden het huidig en toekomstig individueel- en gezinsontwikkelingstraject beïnvloeden: elke geschiedenis laat toe om in het hier en nu te werken aan een hoopvolle toekomst.

Een integratief systemisch ontwikkelingsperspectief geeft een constructief kader waarmee de hulpverlening zich kan richten op alle betrokken partijen en de aanwezige krachten kan bundelen. Concreet betekent dit dat er zowel aandacht gaat naar het kind of de jongere als naar de systemen daar omheen. In eerste instantie het gezin, de vrienden, de school en mogelijk andere hulpverlening. Het betekent ook dat er gefocust wordt op de betekenis van het probleem én op de mogelijkheden en krachten waarover het gezin beschikt

Het sprookje van Doornroosje dient als een metaforisch raamwerk voor deze benadering. Moest Doornroosje 100 jaar slapen om een sprong in haar eigen ontwikkeling te maken en/of om haar gezin de kans te geven zich aan te passen aan deze nieuwe fase van individuatie en losmaking?

2.   Grondplan

2.1   Theoretisch deel

In het theoretische deel van deze opleidingscyclus vertrekken we vanuit

 • het ontwikkelingsgegeven van kinderen in de verschillende levensfasen (baby -peuter, kleuter, lagere schoolkinderen, vroege, midden en late adolescentie). Vanuit een aantal relevante stromingen van het gezinsdynamisch denken reiken we een kader aan waarbinnen we de co-evolutie gedachte van kinderen, jongeren, adolescenten en gezinnen kunnen plaatsen.
  Het metaforisch werkkader van het ONTWIKKELINGSHUIS wordt uitgewerkt en we verdiepen ons in de verschillende gezinsdynamische ontwikkelingsthema's. We exploreren hoe kinderen en gezinnen samen vorm geven aan de thema's van hechting en binding, groeien naar een functionele structuur, werken aan afgrenzing en contact met de buitenwereld, doorgroeien naar een eigen identiteit en loslaten in verbinding.
 • Aansluitend staan we stil bij de invloed van verstoorde ontwikkeling en het hanteren van diagnoses binnen een systemische en contextgerichte werkwijze. Het plaatsen van een diagnose zoals ADHD, autisme, hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, enz. in een breder perspectief kan helpen beter aan te sluiten bij de beleving en de specifieke noden van de cliënt en zijn context.

 • Hedendaagse systemische benaderingen van ingrijpende gebeurtenissen:
  • echtscheiding
  • verlies en rouw
  • relationele trauma's

Wanneer ouders scheiden evolueert het kerngezin naar een binucleair gezin (met éénoudergezinnen en/of nieuw samengestelde gezinnen). Verschillende ontwikkelingsfasen komen elkaar in hetzelfde systeem tegen, gaan soms hand in hand met elkaar of bemoeilijken de ontwikkelingsopdrachten van de (sub)systemen.
We staan stil bij bij de conflicterende ontwikkelingsopdrachten en de verschillende rollen die de gezinsleden opnemen. Wat als ouders na de scheiding in conflict blijven rond het ouderschap? Wat doet dit met de kinderen en welke rol spelen de kinderen en de context hierin? Hoe kunnen we als begeleiders omgaan met de complexiteit van deze verschillende ontwikkelingsbehoeften? Hoe ondersteunen we deze gezinnen en hun netwerk om twee veilige ontwikkelingshuizen te ontwikkelen?

Ingrijpende veranderingen en overgangen, zoals relatieproblemen, een echtscheiding, een ziekte/diagnose, kenmerken en wijzigen de levens van gezinnen. Mensen komen los van hun vertrouwde manier van in het leven staan. Ze rouwen over wat ze achter zich laten en het onbekende dat in het vooruitzicht ligt.
De hulpverlener creëert een veilige plek om stil te staan bij de impact van de ingrijpende verandering op het leven van kinderen en gezinnen, bij de emoties die gepaard gaan met rouw. Hiernaast is het van even groot belang cliënten voeling te laten krijgen met hun eigen mogelijkheden en veerkracht. De hulpverlener gaat samen met cliënten op zoek naar wat hen tijdens het rouwproces houvast biedt en wat hun doelen zijn. Hun eigen veerkracht, kennis en sterktes worden op deze manier aangeboord.

In de hulpverlening worden we vaak geconfronteerd met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn (geweest) van een vorm van kindermishandeling of intrafamiliaal geweld. De stormen/trauma's waar deze kinderen slachtoffer van zijn, hebben vaak hun sporen nagelaten. Hun 'huis' is op verschillende plaatsen beschadigd, wat het samenleven ernstig onder druk zet en moeilijk maakt. Ouders en begeleiders van deze kinderen voelen zich gefrustreerd en machteloos.
In dit deel van de opleiding gaan we na wat de impact is van chronisch relationeel trauma op de ontwikkeling van kinderen, en staan we stil bij wat deze kinderen nodig hebben op vlak van zorg en begeleiding om te kunnen groeien naar een meer stabiele manier van functioneren. We gaan tevens na wat ouders en hulpverleners nodig hebben om deze kinderen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Vanuit een meer afgestemde aanpak die rekening houdt met kwetsbaarheden, kan ontwikkeling immers weer meer mogelijk worden. Het huis kan op die manier opnieuw een veilige en bewoonbare plaats worden voor zijn bewoners.

2.2   Technisch- praktisch deel

In het technisch - praktisch deel van de opleiding staan we stil bij een aantal mogelijkheden om kinderen en jongeren actief te laten deelnemen aan het hulpverleningsproces. In de praktijk blijkt het betrekken van kinderen en jongeren geen evidentie. We gaan op zoek naar een eigen taal waarmee we kinderen en jongeren actief kunnen betrekken in de begeleiding. Speelsheid, beeldende taal en allerlei non- verbale werkvormen zijn belangrijk als we jonge kinderen en jeugdigen tot actieve gesprekspartners in de therapie willen maken.

Tevens oefenen we een aantal vaardigheden en technieken om de ouders en het gezin te begeleiden in hun groei en evolutie. Er wordt ook geoefend om psychiatrische diagnoses te hanteren binnen een integratief systemisch kader.

2.3   Supervisie

Het persoonlijke leerproces van de hulpverlener vormt een derde belangrijke peiler van deze cyclus. Immers, theorie en vaardigheden staan ter ondersteuning van het proces van de hulpverlening. Het is dus noodzakelijk dat de hulpverlener een goede basisattitude en voldoende reflectiemogelijkheden ontwikkelt om zich ten volle te kunnen richten op het proces. In deze opleiding beschouwen wij de persoon van de hulpverlener als een belangrijk werkinstrument.

Tijdens de opleidingscyclus zijn er mogelijkheden om eigen praktijkervaringen -vragen in te brengen.
We gaan op zoek hoe het aangebrachte gezins- en ontwikkelingsgerichte kader kan toegepast worden binnen de praktijk van de deelnemers.

  Terug naar boven

 


De trainers zijn auteur van meerdere artikels. Deze artikels zullen ook tijdens deze opleiding aan bod komen.

  Terug naar boven

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor hulpverleners werkzaam als therapeut of begeleider in de ambulante of residentiële jeugdhulpverlening (CGG, Kinder- en jeugdpsychiatrie, CAW, BJZ, CKG, MPI, CLB etc.)

Ook mensen die aangezocht zijn om dergelijke functie in de nabije toekomst op te nemen, kunnen zich kandidaat stellen.

Bij voorkeur minimum A1 diploma menswetenschappen.

Voldoende praktijkervaring hebben.

 

Planning  

In totaal zijn er 18 opleidingsdagen.

De trainingsdagen gaan steeds door op werkdagen.

» Start is voorzien op dinsdag 26 oktober 2021.

Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 17 deelnemers

» Accreditering voor artsen werd aangevraagd

Opleidingsdagen 

 • dinsdag 26 oktober 2021
 • dinsdag 16 november 2021
 • dinsdag 30 november 2021
 • donderdag 9 december 2021
 • dinsdag 21 december 2021
 • dinsdag 18 januari 2022
 • dinsdag 1 februari 2022
 • donderdag 10 februari 2022
 • donderdag 17 februari 2022
 • dinsdag 15 maart 2022
 • donderdag 24 maart 2022
 • dinsdag 19 april 2022
 • dinsdag 26 april 2022
 • vrijdag 13 mei 2022
 • dinsdag 24 mei 2022
 • dinsdag 7 juni 2022
 • donderdag 16 juni 2022
 • dinsdag 28 juni 2022

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men een inschrijvingskost van € 200,00. Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer en kan niet ingebracht worden in de KMO portefeuille..
Verder bedraagt de bijdrage € 2 250,00, eenmalig te betalen na de start van de opleiding.
Totale kostprijs is dus € 2450.

Het inschrijvingsbedrag wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Leesthof 10, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "Jaaropleiding Doornroosje".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 3. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 4. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.


  Bekijk feedback van onze cursisten


Veel interessante informatie

Via onze Rapunzelbase stellen we heel wat informatie & literatuur ter beschikking aan onze cursisten.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.

  Terug naar boven

  Feedback van onze cursisten

Wat vinden de cursisten zelf van de opleiding Doornroosje?

 

Het helpt om in groep stil te staan en te reflecteren over diverse relevante thema's. Het heeft me meerdere inhoudelijke kapstokken gegeven om aan de slag te gaan met kinderen en hun context, maar bovenal ook GOESTING!

"In onze zoektocht naar de andere, komen we ook onszelf tegen. Een verbredend kader en verschillende methodieken wijzen de weg."

Het kader van het "Ontwikkelingshuis" is bijzonder helpend om de idee van co-evolutie goed vast te houden en om er effectief mee aan de slag te gaan in gezinnen.

Medewerker CGG

De ontmoetingen in de groep met verschillende, boeiende, oprechte mensen met hun eigen verhalen. De grote openheid: verschillende meningen mogen naast elkaar bestaan.

Na jaren geleden al een systeemtherapie opleiding gevolgd te hebben wou ik opnieuw wat langer stilstaan bij het therapeutisch werken met kinderen/jongeren en gezinnen als. De opleiding Doornroosje bood een mooie mix tussen vernieuwende, verhelderende inzichten op theoretisch vlak (het gezinsdynamisch perspectief...) en het praktisch inoefenen van een aantal vaardigheden in het werken met kinderen en hun gezinnen. De ontmoeting met en het delen van ervaringen met de medecursisten vormde daarenboven een belangrijke meerwaarde tijdens dit opleidingsjaar.

Kinderpsychiater in een CGG

De kracht van de cursus is het duidelijke kader waarmee je aanmeldingsklachten kunt plaatsen binnen een ontwikkelingsproces van kinderen EN hun gezin. Het biedt ruimte om betekenis te verlenen aan moeilijkheden, door intergenerationeel te denken geef je ook zicht op ontstaansmechanismen en het normaliseert i.p.v. te pathologiseren.
Het kader faseert wat ademruimte geeft aan gezinnen.
Verder is het kader bruikbaar vanuit elke werkcontext. De toepassing ervan verschilt maar het kader biedt houvast ongeacht je werkterrein.

Privépraktijk

Je krijgt ook praktijk gerichte handvatten om met dit kader daadwerkelijk aan de slag te gaan.
Afwisseling van lesgevers, leert je kennis maken met verschillende stijlen van hulpverlenen en dan vind je makkelijker iets wat dicht aansluit bij je eigen werkwijze. Hierdoor is het implementeren van de cursusinhoud makkelijker.

Een mooi aanbod van zeer verscheiden werkvormen die het mogelijk maken om diepgaand te werken met kinderen, jongeren en gezinnen: o.a. de duplosculpturen, levenslijn, sociogram, externaliserende metaforen...

Contextbegeleider BJZ

  Terug naar boven