Deze opleiding is bedoeld voor mensen die binnen de hulpverlening een leidinggevende functie vervullen als teambegeleider, -verantwoordelijke, -co÷rdinator, dienst- en afdelingshoofden,... voor hen die meestal betrokken zijn bij de concrete hulpverlening en tezelfdertijd de verbinding verzorgen met de directie en de grotere organisatie.

Deze opleiding omvat 12 dagen verspreid over een jaar.

Meer lezen?
  Wolven in schapenvacht. Over de complexiteit van de samenwerking binnen de hulpverlening. Psyche, 27.4

Deze opleiding biedt me inspiratie, zin en lef om nieuwe dingen uit te proberen.

Cursist

  Lees meer feedback van onze cursisten

  Start is voorzien op maandag 14 mei 2018.


1.   Visie en opzet

Teambegeleiders, coördinatoren, hoofdbegeleiders en diensthoofden vormen een belangrijke tussenschakel binnen een hulpverleningsorganisatie. Ze worden geconfronteerd met het complexe samenspel tussen cliënten, hulpverleners, het team en de grotere organisatie. De tegenstrijdige verwachtingen en spanningsvelden maakt hun positie vaak moeilijk en kwetsbaar.

Bij een gezond samenspel leidt de complexiteit tot een boeiend, creatief denken en handelen. Aan inzet, motivatie en deskundigheid ontbreekt het hulpverleners zelden. Moeilijker wordt het evenwel wanneer diezelfde complexiteit eerder aanleiding geeft tot een destructieve dynamiek en gestagneerde samenwerkingspatronen. Het zijn dan vooral de teamverantwoordelijken die zich als eersten gesteld zien voor signalen van hun teamleden zoals heftige negatieve emoties, onvrede, misverstanden, slepende conflicten, roddels, burn-out,...

Om dit complexe samenspel te hanteren en te begeleiden is het nodig om naast een hulpverlenende rol een duidelijke leiderspositie op te nemen. Leiding geven vraagt andere kaders, vaardigheden, invalshoeken. Hoe kunnen deze twee rollen dan zowel onderscheiden als verbonden worden? De opleiding wil hieraan een antwoord bieden en handvaten aanreiken. Het erkennen, voorkomen en verhelpen van verstarde samenwerkingspatronen krijgt volle aandacht.

Naast enkele theoretische kaders en het oefenen van vaardigheden, willen we dit hand in hand laten gaan met vooral ervaringsgericht werken. Dit betekent dat we vertrekken vanuit eigen ervaringen, het persoonlijk proces van de leidinggevende voorop stellen en voldoende reflectiemogelijkheden bieden om dit proces te bevorderen. Dit houdt tevens het respect in voor de eigenheid van elke deelnemer.

2.   Grondplan

2.1   Focus op groeps- en teamontwikkeling

Na de kennismaking richt de opleiding zich in eerste instantie op het fenomeen van groep-/teamontwikkeling. De groepsdynamica leert ons hoe een groep zich op de best mogelijke manier organiseert en ontwikkelt. Of deze ontwikkeling resulteert in een blijvend creatief proces dan wel in gestagneerde patronen, zal afhangen van een aantal zowel taakgerichte als relatiegerichte elementen. Bv. hoe wordt omgegaan met de visie, hoe gebeurt de onderlinge communicatie, de controle... De leidinggevende zal hierin een belangrijke rol spelen.

2.2   Werken in een bredere context

Het team situeert zich binnen een groter geheel en dient samen te werken met verschillende actoren (teamleden, cliënten, organisatie, netwerken,...). Dit brengt verschillende verwachtingen en spanningsvelden met zich mee waartussen de leidinggevende moet balanceren. Op een ervaringsgerichte wijze verkennen we deze dilemma's en gaan na wat de effecten zijn van mijn manier van leiding geven op deze context. Tevens zoeken we naar mogelijkheden om de ambities en het potentieel van cliënten, medewerkers, team en organisatie met elkaar te verbinden. Hierin reiken we kaders aan rond leiderschap (concurrerende waardenmodel, situationeel leiderschap,...) en organisatieontwikkeling (waarderend onderzoeken, cubrixmodel,...).

2.3   Persoonlijke reflecties op leiderschap

De betekenis van het huidig functioneren als leidinggevende gaat terug op ervaringen en percepties rond leiderschap die we opdeden in verschillende contexten. Onze eerste ervaringen met hiërarchie, positionering, gezag en autoriteit, rolinvulling etc. doen we op als kind in ons gezin van oorsprong. Familiewaarden, regels en normen in onze directe omgeving, sociaal- culturele beelden over man- zijn of vrouw- zijn en leiderschap...geven vorm aan onze invulling en beleving van al dan niet toegekend leiderschap.
Hier enig besef van ontwikkelen brengt me dichter bij mijn kwaliteiten, kwetsbaarheden en uitdagingen.

2.4   Ontwikkelen van vaardigheden

Eenmaal zicht op mijn persoonlijke dynamiek, op mijn manier van in de wereld staan, op mijn kwaliteiten en kwetsbaarheden, krijgt de taak weer volle aandacht. Welke vaardigheden heb ik verder te ontwikkelen? Hoe creëer ik samen met mijn medewerkers een gezonde en voedzame leeromgeving? Aansturen en coachen van medewerkers, bevorderen van zelfsturing en innovatie, omgaan met weerstand, zijn belangrijke topics. Om dit te kunnen realiseren, moeten zowel 'soft' als 'hard' skills ingezet kunnen worden. Naast vaardigheden als exploreren, focussen op krachten en talenten... oefenen we ook met sturen,confronteren, afgrenzen, normeren,...

2.5   Supervisie en evaluatie

Voor de evaluatiedag, worden nog twee supervisiedagen voorzien waarop van elke deelnemer verwacht wordt een eigen situatie in te brengen.

  Terug naar boven

Opleiders

Luc Declercq
 • Master Klinische Psychologie, opleiding Gestalttherapie, voortgezette opleiding Gezinstherapie  

 • Werkt als freelance opleider en supervisor in verscheidene hulpverleningsorganisaties
 • Erkend als opleider en supervisor door EAGT en NVAGT
 •   luc.declercq@rapunzelvzw.be

Tilda Duchamps
 • Master in de pedagogische wetenschappen, systeemtherapeutische opleiding, coach- en managementsopleidingen  

 • Team- en organisatiecoach, leiderschapscoach en erkend bemiddelaar bij BsideS (www.bsides.be )
 •   tilda.duchamps@rapunzelvzw.be

  Terug naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Voor mensen die werkzaam zijn als teambegeleider, -verantwoordelijke of gelijkaardige functies.
Ook mensen die aangezocht zijn om dergelijke functie in de nabije toekomst op te nemen.

Bij voorkeur minimum A1 diploma menswetenschappen.

Planning  

In totaal zijn er 12 opleidingsdagen.

» Start is voorzien op maandag 14 mei 2018
Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Max. 16 deelnemers

Opleidingsdagen 

 • maandag 14 mei 2018  
 • maandag 28 mei 2018  
 • maandag 11 juni 2018  
 • maandag 25 juni 2018  
 • maandag 10 september 2018  
 • maandag 1 oktober 2018  
 • maandag 15 oktober 2018  
 • maandag 5 november 2018  
 • maandag 19 november 2018   datum onder voorbehoud
 • maandag 3 december 2018  
 • maandag 17 december 2018  
 • maandag 14 januari 2019  

Locatie  

Alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

Bijdrage  

Bij inschrijving betaalt men een inschrijvingsbedrag van € 200. Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer en kan niet ingebracht worden in de KMO portefeuille.
Verder bedraagt de bijdrage € 1240, eenmalig te betalen na de start van de opleiding.
Totale kostprijs is dus € 1440.

Het inschrijvingsbedrag wordt gestort op de rekening van

VZW Rapunzel
Begijnenstraat 13, 3290 Diest
IBAN: BE52 0682 4393 3809
BIC: GKCC BE BB

Inschrijving  

 1. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "Jaaropleiding Hechting".
  Indien wij vragen hebben bij uw kandidatuur zullen wij u persoonlijk contacteren en eventueel uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 3. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 4. Als je aanvaard bent als deelnemer ontvang je van ons het opleidingscontract.
  Dit dien je ondertekend terug te bezorgen aan Rapunzel. Indien je werkgever mee instaat voor de financiering van je opleiding, vragen wij dat ook de werkgever het contract ondertekent.
  Na ontvangst van het ondertekende contract is je inschrijving volledig in orde en sturen wij je alle praktische informatie toe.

  Terug naar boven

  Feedback van onze cursisten

Wat vinden de cursisten zelf van de opleiding Leiding geven?

 

R uimte tot reflectie
A cceptatie van het hier en nu, van mezelf
P roberen: in oefeningen en dialoog leren van elkaar.
U itdragen: het belang van je voorbeeldfunctie als leiding gevende en dat vanuit authenticiteit
N oden: dat je als leiding gevende ook noden hebt en deze mag benoemen
ZELf blijven: jezelf blijven in je kracht gaan staan en dit ook doen vanuit je kwetsbaarheden

Hanne, zorgmanager

Als startende leidinggevende is de opleiding voor mezelf vanaf de eerste dag een houvast geweest.
In een veilig klimaat krijg je methodieken en technieken aangeleerd waardoor je veel bewuster in het werkveld staat.
Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak maak je een enorme groei.
Een aanrader voor iedere leidinggevende!

Goelle, Groepschef

In een veilige omgeving, gekaderd door theoretische inzichten en onder begeleiding van deskundige en betrokken trainers kunnen oefenen, mislukken, terug rechtstaan en groeien. En zo gaandeweg komen tot meer bewustzijn, meer nuancering en meer inzicht in de manier waarop ik leiding kan, mag en wil geven.

Els, diensthoofd OCMW

Experimenteren in de Rapunzel-speeltuin was voor mij, als ouwe rot, een leuke ervaring.

Eddy Daems, teamleider - mobiel team Reling

Iedere leidinggevende zou deze cursus moeten volgen. Ik leerde o.a. dat de verschillende leiderschapsstijlen elk hun eigen krachten hebben, er is niet één ideale stijl. Er zijn verschillende lesgevers die zelf ook hun eigen stijl hebben maar samen goed nagedacht hebben over de inhoud en opbouw van de reeks. De balans tussen theorie/tips, interactie en casusbesprekingen is in evenwicht.

Pleegzorg

De grote troef vind ik dat het zo praktijkgericht is dat ik niet goed weet of ik de dingen nu in de opleiding heb geleerd,of dat ik ze al doende in de praktijk heb geleerd. Beide aspecten zijn zo verweven geworden dat er voor mij echt sprake is van transfer of integratie van het geleerde.

Elke opleidingsdag biedt nieuwe inzichten over mijzelf als leidinggevende, als coach, als mens. Het werken en oefenen in kleine groepjes is veilig, zinvol en leerrijk. Het bewust tijd nemen om stil te staan bij de verschillende aspecten van mijn job maakt dat ik terug meer goesting heb in mijn werk. Het biedt mij nieuwe uitdagingen.

Deze cursus geeft je de kans af en toe stil te staan bij de drukte van alledag als leidinggevende en dan ook na te denken over je positie, je wensen, je vragen... samen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten en maar een half woord nodig hebben om te weten waarover je aan het praten. Het blijft niet bij denken alleen, er wordt ook praktisch ingeoefend. Het is een grote tijdsinvestering, maar ik ervaar dat je er instapt met vragen maar dat je ook regelmatig duidelijke antwoorden krijgt waarmee je aan de slag kan.

Teamverantwoordelijke CAW

Ik ervaar het als heel zinvol dat de opleiding door verschillende opleiders met verschillende achtergronden en kennis gegeven wordt. Dit geeft een fijne en verrassende dynamiek. Ik ervaar de opleiders als heel competent en het feit dat ze reeds veel ervaring hebben is zeker een meerwaarde.

Hoofdbegeleider VAPH

Van rups naar vlinder

Dette, teamleider - mobiel crisisteam Reling

Theoretische kaders gecombineerd met uitgedaagd worden in persoonlijke groei. (en het voor mij nog wat langer mogen duren om het meer body te geven) Grote meerwaarde.

Els Swolfs, VK Turnhout

Persoonlijke groei en me-time. Top!

Koen Albregts, CAW/JAC/Overkop

Jezelf mogen zijn als leidinggevende

Mark, Tehuis Carolus

Inzichten rond coachend leiderschaps opdoen in een veilige groep. Proeven, experimenteren en struikelen.

Christel, Pleegzorg

Theoretische kaders en een persoonlijk groeiproces zorgen ervoor dat ik doelbewuster/gerichter aan de slag ga.

Nele Lekens, coördinator De Waai Eeklo

  Terug naar boven