RapunzelVZW organiseert in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, de 4 jarige opleiding Relatie- en gezinstherapie in het kader van Permanente Vorming.

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners die professioneel als relatie- en gezinstherapeut werkzaam zijn of zullen zijn, en die de nodige wetenschappelijke vooropleiding hebben nl. een master in de klinische psychologie, klinische orthopedagogie of een artsendiploma met een specialisatie opleiding kinder- en jeugd of volwassen psychiatrie of ASO.

Deze opleiding beoogt het bijbrengen van het theoretisch kader van systeemtherapie, het aanleren van psychotherapeutische competenties en vaardigheden en het ontwikkelen van een therapeutische basishouding.
In de opleiding komt zowel het werken met paren als het werken met gezinnen uitgebreid aan bod.

Deze opleiding is erkend door de BVRGS.

Er worden 70 ECTS-studiepunten toegekend aan deze 4 jarige opleiding.

Meer lezen?
Sermijn, J. (2017)
"Hoe Vasalisa erin slaagt cliŽnten te helpen om uit de schaduw van oude bomen te treden."
In: Vermeire S. & Sermijn J. (red.) (2017) Wegen naar her-verbinding. Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken. Antwerpen, Interactieacademie.
.

De opleiding is zo praktijkgericht dat ik niet goed weet of ik de dingen nu in de opleiding heb geleerd, of dat ik ze al doende in de praktijk heb geleerd.

Cursist

  Lees meer feedback van onze cursisten

  Start is voorzien op dinsdag 3 oktober 2023.

  Gelieve je in te schrijven voor vrijdag 19 mei 2023.

  Bekijk de korte webinar

In zo'n 15 minuten neemt gezinstherapeut en Rapunzel-coördinator Greet Splingaer je mee door de essentie van onze 4-jarige opleiding Relatie- en gezinstherapie.

 

De 4 jarige opleiding is opgebouwd vanuit 3 grote pijlers:

1. † Ervaringsgerichte leertherapie

Het experiŽntiŽle perspectief is een belangrijke focus in onze opleiding tot relatie- en gezinstherapeut. De ervaringsgerichte en procesmatige benadering vormt de basis van het omgaan met systemen en het hanteren van jezelf als therapeut.

In de eerste fase van de opleiding is een korte eigen leertherapie voorzien. In de leertherapie kun je therapie ervaren vanuit de cliŽnt-positie.

De doelstellingen van deze leertherapie zijn meervoudig.
 • Leren kijken naar de persoonlijke relatiepatronen, relationele krachten en mogelijkheden, vertrouwde rollen en functies in eigen relaties en gezinssituatie. Dit maakt je bewust hoe je jezelf inzet in het relatiepatroon met het cliŽntsysteem en biedt meer relationele soepelheid en mogelijkheden voor interventies.
 • We kijken naar het verband tussen de mogelijkheden, kwetsbaarheden en valkuilen binnen je therapeutisch functioneren en de voorgeschiedenis in je gezin van oorsprong en in andere bepalende relaties.
We maken gebruik van een non-verbale werkvorm: de "sculpting"-techniek of "tableaux vivants".

Later in de opleiding maken we een genogram op van je eigen gezin van oorsprong, als middel om inzicht te krijgen in de eigen intergenerationele erfenis en tradities. We staan tevens stil bij de invloeden van multiculturele diversiteit.

In ieder opleidingsblok gaan we aan de slag met het eigen verhaal van de deelnemers. De verschillende perspectieven worden aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en opdrachten verduidelijkt en gedemonstreerd. Reflecties over de koppeling tussen persoonlijke ervaringen en de houding als therapeut worden verdiept en verbreed binnen de verschillende opleidingsthema's.

2. † Theoretisch-praktische cursus Systeemtherapie

In deze opleiding krijg je een grondige verdieping in het gedachtegoed van de systeemtherapie.
We nemen jullie mee in de verschillende perspectieven die het systemisch kader rijk is vertrekkende vanuit de basisperspectieven zoals de grondleggers van de systeemtherapie dit hebben opgebouwd tot de postmoderne en hedendaagse perspectieven.
Daarnaast laten we jullie kennis maken met de verschillende settings waarbinnen systeemtherapie kan worden gebruikt nl. het werken met koppels, het werken met gezinnen met kinderen en jongeren en het werken met zicht op grotere systemen (transgenerationeel en eco-systemisch).

Per opleidingsdag krijg je een deel literatuur ter beschikking die je een grondige oriŽntatie biedt in het kader. Tijdens de openingsdagen zelf bouwen we het kader verder op en gaan we praktijkgericht aan de slag a.h.v. gerichte oefeningen, videomateriaal, reflectieopdrachten en rollenspel etc.

2.1 † Perspectieven in systeemtherapie

Basisperspectieven systeemtherapie
Tijdens de eerste twee dagen bekijken we, via oefeningen, vooral de posities van de cliŽnt en de therapeut en dit vanuit een systemisch perspectief. Daarna raken de deelnemers vertrouwd met de theorie van de verschillende scholen.
 • de strategische school
 • de structurele school
 • de cybernetische school
 • de experiŽntiŽle school
 • de communicatietheorie

Deelnemers leren kijken naar een gezin als een interactief systeem waarin gezinsleden elkaar voortdurend beÔnvloeden. We besteden de nodige aandacht aan het herkennen van circulaire communicatiepatronen de inhoud even kunnen loslaten en het systeem (betrekkingsniveau) zien. We besteden aandacht aan specifieke vaardigheden en thema's zoals: invoegen, communicatievaardigheden, 'patient position', formuleren van systemische hypothesen, werken met een observatieschema voor gezinnen, positief herkaderen, circulaire vragen stellen, enz.


Postmoderne en recente perspectieven
In dit gedeelte komen volgende perspectieven aan bod:
 • het narratieve perspectief
 • het oplossingsgerichte perspectief
 • de collaboratieve benadering
 • de dialogische benadering
 • het gehechtheidsparadigma

Tijdens de eerste dagen wordt er uitgebreid stil gestaan bij het postmoderne paradigma en de consequenties voor de systeemtherapeutische praktijk. Vooral de veranderende positie van de therapeut, de grote gerichtheid op samenwerking en het belang van verhalen, taal en dialoog staan hierbij centraal. De daaropvolgende dagen worden deze perspectieven verder bestudeerd (ondermeer aan de hand van video's) en ingeoefend.
Hierbij komen ondermeer aan bod: de collaboratieve taalbenadering van Anderson & Goolishian, het werk van Tom Andersen en het oefenen met reflecting teams en reflecting processes, de narratieve benadering van Michael White en de ontwikkelingen in het Dulwich Centre en de U.K., de recente ontwikkelingen en de invloed vanuit solution-focused therapy, ondermeer op de therapeutische samenwerking en op het werken met families met kinderen en jongeren (FFT en MST). Tijdens de laatste dagen worden de ontwikkelingen van de jongste jaren bestudeerd, ondermeer de dialogische benadering (Rober, Seikkula) en de invloed van het gehechtheidsparadigma (MBFT, EFT).

2.2 † Relatietherapie

In dit trainingsgedeelte, geÔnspireerd op het gedachtegoed van ondermeer JŁrg Willi, Sue Johnson, Fonagy en Bateman komen de volgende onderdelen aan bod:
 • algemene visie op en principes van relatie-ontwikkeling in een pluriforme en multiculturele maatschappij
 • het belang van verliefdheid, liefde, hechting, tegenkracht, differentiatie en open conflicten in partnerrelaties
 • stilstaan bij een aantal gevoelige thema's waarrond partners elkaar vinden en uitdagen tot co-evolutie of waarrond posities van partners kunnen escaleren tot collusie en verkramping
 • inoefenen van veranderingsmogelijkheden en strategieŽn om tot co-evolutie te komen

2.3 † Werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief

Uitgebreid onderzoek toont de effectiviteit van systemische interventies aan bij allerhande problemen van kinderen en adolescenten zoals; hechtingsproblemen, mishandeling en verwaarlozing, gedrags en emotionele problemen, eetstoornissen, somatische problemen en beginnende psychoses.

Het gezinsdynamisch ontwikkelingsperspectief biedt ons een systemisch perspectief om samen met ouders, kinderen en adolescenten aan de slag te gaan.
Kinderen en jongeren zijn volop in groei en ontwikkeling. Vanuit hun eigen ontwikkeling stellen ze het gezin en hun leefcontext voor bepaalde vragen en uitdagingen. Noden en behoeften rond hechting en binding, structuur en autonomie, begrenzing en ruimte, identiteit en vertrouwen, leveren de bouwstenen voor zowel de kindontwikkeling als de gezinsontwikkeling. Via de metafoor van het "Ontwikkelingshuis" staan we stil bij de verschillende ontwikkelingsthema's doorheen de gezinslevensloop. De familiale context, school en de directe omgeving van gezinnen, de samenleving en cultuur beÔnvloeden deze groei.

In de praktijk blijkt het betrekken van kinderen en jongeren geen evidentie. We gaan op zoek naar een eigen taal waarmee we kinderen en jongeren actief kunnen betrekken in de therapie. Speelsheid, beeldende taal en allerlei non- verbale werkvormen zijn belangrijk als we jonge kinderen en jeugdigen tot actieve gesprekspartners in de therapie willen maken.

Aansluitend staan we stil bij de invloed van verstoorde ontwikkeling en het hanteren van diagnoses binnen een systeemtherapeutische werkwijze. Vertrekkend vanuit de diagnose hanteren we een niet-objectiverend perspectief waarin gezocht wordt naar het unieke verhaal van iedere mens dat betekenis krijgt in een breder verband. Een diagnose zoals ADHD, autisme, hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, enz. geeft daarbij geen verklaring, maar kan wel een mogelijke richting aanwijzen om beter te kunnen aansluiten bij de beleving van de cliŽnt.


2.4 † De intergenerationele en eco-systemische benadering

Als afronding van het theoretisch-praktisch gedeelte van de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het intergenerationele en eco-systemsiche perspectief. Het experiŽntieel systemisch werken met allerlei varianten van genogrammen, geÔnspireerd door ondermeer het werk van Monika Mc Goldrick, Nagy, Byng- Hall en andere systeemtherapeuten zal toegelicht worden aan de hand van literatuur en praktijkoefeningen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze opzoekingswerk doen in de ruimere familie en hun eigen context om hun genogram te kunnen opmaken en samenstellen.
Deelnemers stellen om de beurt hun genogram voor aan de groep, onder begeleiding van de trainer. Dit als vorm van intergenerationele verkenning van familiale bronnen van kracht, modellen, patronen, posities, legaten, delegaten en stressoren.


2.5 † Themadagen

Voor de themadagen nodigen wij jaarlijks interessante gastsprekers uit.

 • Diversiteit en multiculturaliteit in systeemtherapie
 • Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses
 • Systeemtherapie en onderzoek
 • Mentaliseren in gezinnen
 • Geweld in gezinnen en paren
 • Vechtscheidingen

3. † Supervisie

Supervisie van de praktijk neemt eveneens een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze van bij het begin van de opleiding eigen praktijkervaringen als systeemtherapeut kunnen inbrengen. Iedere deelnemer brengt volgens een afgesproken beurtsysteem per opleidingsdag video-opnames van zijn eigen werk als systeemtherapeut in ter bespreking.
Vanaf het 2de jaar worden er geregeld supervisiedagen ingepland, waarbij een viertal supervisiecasi van cursisten aan bod komen. Op een actieve manier wordt er gewerkt met de concrete supervisievragen van de deelnemers.
De cursist dient een logboek bij te houden van zijn supervisiemomenten zodat er een reflectieproces op gang kan komen bij cursisten en zijzelf de rode draad van hun therapeutische evolutie kunnen leren onderkennen.

Tijdens de supervisies komen allerlei thema's van systeemtherapeutisch werken aan bod: echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen en nieuwe gezinsvormen, genderthema's, multiculturele gezinnen, trauma's in gezinnen, ethische vragen, onderzoekskwesties etc.
Het systeemtherapeutische kader wordt toegelicht en er wordt gerefereerd naar de bestaande literatuur.

4. † Regionale intervisiegroep

Binnen de groep cursisten worden vanaf de start van deze opleiding regionale intervisiegroepen samengesteld. De deelnemers vergaderen met hun groepje 5 halve dagen of avonden per opleidingsjaar en dit zonder trainer.
Er kunnen opdrachten voor deze samenkomsten worden gegeven door de trainers tijdens de opleidingsdagen.
Verder vullen de groepsgenoten de intervisiemomenten in met praktijkbesprekingen en gezamenlijke verwerking van de theorie.

5. † Evaluatie, eindwerk en certificatie

Op het einde van elk opleidingsjaar is een reflectiedag voorzien. A.h.v. een creatieve opdracht staan we stil bij het leerproces van iedere deelnemer en formuleren we samen aandachtspunten en werkpunten voor het volgende opleidingsjaar.
Tevens reflecteren we geregeld over het groepsdynamisch functioneren van de opleidingsgroep als geheel zodat de groep een veilige en gezonde terugvalbasis kan blijven.
Elke deelnemer maakt een eindwerk dat hij in de loop van het laatste jaar zal uiteenzetten voor de groep. In dit eindwerk (+/- 20 blz) kadert de cursist theoretisch een bepaalde concrete gezins- en relatieproblematiek die hij begeleidt.

  Terug naar boven

 

Gasttrainers

Prof. Dr. Gerrit Loots
 • Dokter in de klinische psychologie, systeemtherapeut  

 • Professor aan de Vrije Universiteit van Brussel en verbonden aan de afdeling Klinische en levenslooppsychologie en gastprofessor aan het IICC, Universiteit in La Paz, BoliviŽ
 • Actief als opleider systeemtherapie en gezinstherapeut

Birsen Taspinar
 • Master in de klinische psychologie, sociale en culturele antropologie en opleiding systeemtherapie  

 • Werkt in zelfstandige praktijk De Veer en in polikliniek DLO in Lier
 • Werkt sinds 18 jaar in de Transculturele context; zowel met gezinnen, groepstherapie als individuele therapie
 • Ze schreef het boek 'Moeders van de stilteí (DeBezigeBij), het verhaal van drie vrouwen uit de migratie
 • Ze is tevens EMDR-therapeute

Prof. Dr. Martine Van Puyvelde
 • Dokter in de klinische psychologie, Relatie en gezinstherapeut  

 • Master in muziek
 • Opleiding Esther Bick Baby-observatie
 • Professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, Faculteit Psychologie -& Educatiewetenschappenen
 • Postdoc Onderzoeker voor Defensie in het psychofysiologisch lab Viper aan de Koninlijke Militaire School Brussel
 • Relatie -& Gezinstherapeut in privť-groepspraktijk

Dr. May Vrijens
 • Kinder- en jeugdpsychiater  

 • Opleiding relatie- en gezinstherapie
 • Ervaring in residentieel en ambulant werken met verschillende kinderpsychiatrische problematieken
 •  

  Terug naar boven

 

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding staat open voor hulpverleners die overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen in aanmerking komen voor het volgen van een opleiding in de psychotherapie d.w.z.

 • masters in de klinische psychologie
 • masters in de klinische orthopedagogiek
 • houders van een artsendiploma met een specialisatie opleiding kinder- en jeugd of volwassen psychiatrie of ASO

Kandidaten dienen professioneel werkzaam te zijn in de geestelijke gezondheidszorg met een psychotherapeutisch mandaat. De opleiding staat ook open voor mensen die pas enige jaren afgestudeerd zijn en mensen die werken zonder therapeutisch mandaat op voorwaarde dat zij de mogelijkheid tot praktijkervaring hebben (eventueel als vrijwilliger). Er wordt verwacht dat men zich engageert om minimaal 5 cliëntsystemen per week te zien met een therapeutische mandaat.

Onze afspraken rond de minimale praktijkervaring kan je hier nalezen.

Getuigschrift

Na het eindwerk en certificatie ontvangt de deelnemer een getuigschrift van de gevolgde opleiding afgeleverd door de VUB, met vermelding van de toegekende 70 ECTS studiepunten.
Dit getuigschrift kan om ernstige en gemotiveerde redenen door de trainers worden uitgesteld.

Erkenning

Het getuigschrift van de opleiding voldoet aan de voorwaarden om erkend te worden door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie BVRGS.
De erkenningsvoorwaarden van de BVRGS vind je hier terug.

  Terug naar boven

 

Planning  

De opleiding duurt 4 jaar ŗ rato van gemiddeld twee opleidingsdagen per maand, behalve in juli en augustus.
In totaal zijn er 83 opleidingsdagen en 500 opleidingsuren.

De trainingsdagen gaan steeds door op werkdagen.
Er is geen vaste opleidingsdag.

Ľ Start is voorzien op dinsdag 3 oktober 2023.

Werkuren: telkens van 9u30 tot 16u30

Opleidingsdagen 

 • dinsdag 3 oktober 2023
 • dinsdag 17 oktober 2023
 • vrijdag 10 november 2023
 • vrijdag 24 november 2023
 • vrijdag 8 december 2023
 • vrijdag 22 december 2023
 • dinsdag 9 januari 2024
 • dinsdag 23 januari 2024
 • dinsdag 6 februari 2024
 • dinsdag 20 februari 2024
 • dinsdag 5 maart 2024
 • donderdag 14 maart 2024
 • donderdag 28 maart 2024
 • maandag 22 april 2024
 • maandag 6 mei 2024
 • dinsdag 21 mei 2024
 • maandag 3 juni 2024
 • maandag 17 juni 2024
 • maandag 24 juni 2024

De overige dagen worden per half jaar gepland en ruim op voorhand meegedeeld.

Locatie  

Bijna alle opleidingsdagen gaan door in een locatie in Diest, op wandelafstand van het station.
Max. 2 opleidingsdagen per jaar kunnen doorgaan aan de VUB.

  Open Google Maps

Bijdrage  

De eenmalige inschrijfkost bedraagt € 200,00.
Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij eventuele annulatie of stopzetting van de opleiding door de deelnemer en kan niet ingebracht worden in de KMO-portefeuille.

Het opleidingsgeld voor de opleidingsjaren wordt bij deelname betaald via de studentenadministratie van de VUB en bedraagt:
 • Jaar 1: € 2.750,00
 • Jaar 2: € 2.750,00
 • Jaar 3: € 2.890,00
 • Jaar 4: € 2.890,00
= € 11.280,00

» Een aanvraag bij de kmo-portefeuille voor het opleidingsgeld dient te gebeuren via het registratienummer van de VUB: DV.O103793 (met de O van Opleiding).

Het totale studiegeld bedraagt dus € 200,00 + € 11.280,00 = € 11.480,00

Dit is exclusief de beperkt aan te kopen literatuur doorheen de opleiding en de 2-daagse in het laatste jaar.

Inschrijving  

 1. Graag inschrijven voor vrijdag 19 mei 2023
 2. Gelieve het inschrijvingsformulier op de website volledig in te vullen.
 3. Kandidaten sturen een gemotiveerde brief en een C.V. naar Rapunzel via kandidaturen.opleiding@rapunzelvzw.be en storten het inschrijvingsbedrag met vermelding van de naam van de deelnemer en "opleiding RGT".
 4. De kandidaten zullen daarna uitgenodigd worden voor een intakegesprek.
 5. Pas daarna wordt beslist of men kan deelnemen.
  Als men niet wordt aanvaard, zal het inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald worden.
 6. Indien je kandidatuur aanvaard werd door Rapunzel zal je een uitnodiging van de administratie van VUB ontvangen om je in te schrijven voor het PEV Relatie- en gezinstherapie.

  Terug naar boven

Waarom kiezen voor Rapunzel?

Meer dan 15 jaar ervaring

Rapunzel staat garant voor professionele begeleiding en vorming
waarbij een stevige theoretische onderbouw en praktische toepassingen steeds hand in hand gaan.

We besteden eveneens ruime aandacht aan de persoon van de hulpverlener en de opbouw van de hulpverleningsrelatie.

Ervaren opleiders

Wij werken met zeer bekwame en ervaren opleiders bij wie vakkennis en praktijkervaring hoog in het vaandel staan.

Geliefd door cursisten

Wij ontvangen cursisten uit alle hoeken van het land en cursisten keren graag terug naar Rapunzel.


  Bekijk feedback van onze cursisten


Veel interessante informatie

Via onze Rapunzelbase stellen we heel wat informatie & literatuur ter beschikking aan onze cursisten.

Inspirerende locatie

De vormingsruimtes van Rapunzel zijn een mooie en inspirerende plek om bij te leren.

Bovendien zijn creatief en beeldend werk, metaforen en sprookjes nooit ver weg.

» Bekijk meer sfeerbeelden

Goede ligging

Rapunzel is gehuisvest in het centrum van Diest op wandelafstand van het station.

  Open Google Maps

We volgen de wetgeving op de voet

Rapunzel volgt de huidige wetgeving op de psychotherapie op de voet en we stemmen ons aanbod hierop af.

Wij ijveren bovendien voor een gelijkwaardige benadering voor iedereen die een hulpverlenend beroep uitoefent.

Erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille

RapunzelVZW is erkend door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor de KMO portefeuille en het werken met opleidingscheques.
» Kom alles te weten over de werking van KMO portefeuille.

  Terug naar boven

 

  Feedback van onze cursisten

Wat vinden de cursisten zelf van de opleiding Relatie- en gezinstherapie?

 

Een opleiding met oog voor uniciteit: persoonlijke krachten worden versterkt en authenticiteit wordt aangemoedigd.
Als therapeut kunnen groeien door stevige theoretische kaders en creatieve input vanuit Rapunzel.

"We zijn niet het individu, hoe hard we dat ook zouden wensen.
We zijn ook niet collectief.
We zijn de verbondenheid. We zijn wie we liefhebben."

Guillaume Van der Stichelen

'Een beklijvende reis': een reis waarin je niet enkel jezelf als therapeut, maar ook als persoon beter leert kennen.
Wat me persoonlijk aansprak en zal bijblijven is de experiëntiële, beeldende manier van werken tijdens de opleiding.

Al dagen zoek ik naar de juiste woorden om mijn ervaring rond deze opleiding te omschrijven ...
Er bestaan echter geen woorden die kunnen weergeven hoe intens deze beleving was ... Maar ze bracht mij levenslange rijkdom zowel als professioneel hulpverlener maar evenzeer als mens, partner, (plus)-mama, dochter, zus, collega ...

Hoe bevat je de intensiteit en rijkheid van de voorbije vier opleidingsjaren in woorden?!
De opleiding neemt je mee in een ervaringsgericht leerproces.
Voor mij komt het neer op verbondenheid leren verkennen, voelen, nieuwsgierig bevragen, maken, verbreken, ... Dit met cliëntsystemen, jezelf, partner, familie, collega's, vrienden. Met verhalen uit het verleden, heden en de toekomst. Met een opleidingsgroep die op het einde zussen zijn geworden.
Zowel professioneel als persoonlijk ben ik gegroeid en heb ik de nodige meststoffen meegekregen om dit te blijven doen. Bedankt!

Elisa Bellefroid

Vier opleidingsjaren van denken en praten en oefenen in relationele termen. Van zoeken naar hoe de balans tussen geven en nemen werkzaam is, hoe evenwicht verworven wordt tussen onze noden en de 'latten' van de omgeving, tussen onze grondthema's en die rondom ons, van het (ver)maken van beschermjassen en andere wegen om niet overspoeld te worden. Het was de moeite...

Een opleiding waarbij je al lerend kunt thuiskomen. Je wordt uitgedaagd in je persoonlijke groei maar je wordt vooral ook geaccepteerd in wie je bent.

Deze 4 jaren zijn intens geweest niet enkel als therapeut in opleiding maar ook als partner, mama, dochter, vriendin, collega,... Met de gevulde rugzak kan ik met voldoende zelfvertrouwen aan mijn nieuwe loopbaan beginnen op een creatieve professionele wijze dankzij een goede balans tussen de leertherapie en de theorie!

Deze opleiding biedt me inspiratie, zin en lef om nieuwe dingen uit te proberen; soms met succes dan weer niet. Maar ook dat is een onderdeel van wat we in deze opleiding mogen ervaren: als therapeut op zoek gaan naar je eigen 'systemische stijl' en krachten!

Aarzelend, zoekend, proberend, groeiend... in contact komen met jezelf in je hele "zijn", de andere cursisten, de opleiders, de cliënten... Worstelingen, aarzelingen, angst, pijn, verdriet, kwaadheid, maar ook vreugde en deugddoende ervaringen en woorden, alles wat ménselijk is in het leven komt aan bod, doorspekt met verhalen, metaforen, oude en nieuwe sprookjes en zoveel meer...
Het "raakt" je en laat je niet meer los, is het een opleiding ? is het een hobby ? is het een passie ? is het een soort verliefdheid ? of is het een én én verhaal ?

Ik heb gekozen voor de Rapunzel opleiding omdat ik op zoek was naar een systeemgerichte opleiding waar de kaders en technieken doorleefd zijn. Wat ik nog nergens anders ben tegengekomen is de vanzelfsprekende, niet opdringerige ruimte waarin (inter)culturele thema's geëxploreerd kunnen worden en een authentieke vorm.

Tijdens de opleiding bij Rapunzel word je geïnspireerd in het systemisch werken met individuen, koppels en gezinnen. Het is een integratie van theorie, praktijk en persoonlijk proces. De opleidingsdagen staan voor zorg ontvangen, voeding krijgen om die in het werkveld te kunnen blijven geven.

Een opleiding met een stevige basis, maar vooral met een uitnodiging om zélf aan de slag te gaan: verdiep je in de theorie, probeer het uit in de praktijk en reflecteer samen over het gehele proces.

"Er was eens de opleiding RGT... Een spannende reis van 15 bijzondere mensen vol avontuur, onverwachte obstakels en interessante figuren... De reis vraagt moed, durf en doorzettingsvermogen, maar de schat is groot: groei, krachten, wensen en dromen, waarden, verbondenheid... om therapeuten te worden met passie voor hun vak."

Zo'n mens-waardevolle opleiding
Zelfs al zou ik niet meer werken als therapeut, dan nog zou ik geen spijt hebben van de opleiding in Rapunzel.

Opleiding op mensenmaat met oog voor theorie, praktijk en eigen ontwikkeling.
Ervaren opleiders die op weg met je gaan.

"Vertel het mij en ik zal vergeten. Toon het mij en ik zal het niet herinneren. Betrek mij erbij en ik zal het begrijpen."
De kracht van de opleiding zit in het samen ervaren, delen en ontdekken. Het verrast me wel wat je in die "ontmoeting" allemaal leert, over jezelf als persoon en als hulpverlener. Naast een theoretisch kader en concrete handvatten & methodieken, geeft de opleiding vooral een algemene "basis"- houding mee in het werken met gezinnen. Een houding die nochtans niet voorgeschreven wordt, maar die je zelf vormt gedurende de verschillende opleidingsjaren.

Wat ik zelf heel erg apprecieer in de opleiding is de mogelijkheid om binnen een groep van gelijkwaardige therapeuten in proces te gaan met het eigen gezin van oorsprong en andere relaties (partners, huidig gezin, andere (familiale) relaties). Daarnaast krijg je een kader waarbinnen je al deze processen leert plaatsen. De opleiding is meer gericht op proces dan op resultaat. De creatieve opdrachten geven ruimte om te exploreren op een niet dwingende, schoolse manier. Je verwerft meer stevigheid en vertrouwen in het werken met individuele cliënten en in hoofdzaak met koppels en gezinnen.

Aan de hand van videomateriaal, groepsgesprekken en rollenspelen worden de literatuur en theorie omgezet in praktijk! Naast de geschiedenis van de systeemtherapie met een kennismaking van de verschillende systeemvisies, wordt ook het werken met koppels en het werken met gezinnen en hun kleine of grote kinderen uitgediept. Ik hoor beelden, metaforen en creatieve oefeningen waarmee ik in het werkveld onmiddellijk aan de slag kan.

De kracht van de opleiding vind ik de diversiteit en de persoonlijke vorming. Verschillende stromingen uit de systeem therapie komen aan bod, waardoor je de kans krijgt om deze op een eigen manier te integreren in een professioneel kader. Verder wordt ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke vorming vanuit je eigen gezinscontext. Door zowel aandacht te besteden aan de professionele als persoonlijke vorming, ontwikkel je eigen identiteit als hulpverlener.

"Opleiding met ruimte en aandacht voor je persoonlijk proces en persoonlijke visie.
Kwalitatieve, gevarieerde opleiding. Inspirerend en uitdagend.
Hoge werkinzet gevraagd, dit met een evenredig groot rendement."

Een vier-jarige ontdekkingsreis op een fijne, originele en speelse manier.

De opleiding vormt een stevig, gefundeerd en rijk huis waar je door diverse opleiders op diverse manieren wordt aangemoedigd om te ervaren en te exploreren zowel op persoonlijk als professioneel vlak,
én het wordt na verloop van tijd ook een warm nest waar je kan bijtanken en gedragenheid van de groep kan ervaren.

Rapunzel is een oase van rust en veiligheid, waar je de tijd en de ruimte krijgt om te falen en nog eens te mogen proberen.
Daarvoor alleen al is het een unieke plek.

Barbara Deryckere

De opleiding was voor mij erg waardevol!
Mijn leerproces in Rapunzel was als een wandeling door mijn eigen kennen en kunnen: eerst jezelf leren kennen als persoon en als therapeut om zo samen wandelingen met anderen te kunnen maken.
Ik heb geleerd welke paden ik graag bewandel en waarom, maar ook welke wat moeilijker zijn.
Een leerproces waar ik erg dankbaar voor ben!

Marieke Deblock

Dit is voor mij een volwaardige therapieopleiding omdat er niet alleen kennis wordt aangereikt, maar ook het individuele en groepsproces wordt begeleid. Er is uitvoerig ruimte gemaakt om je als therapeut te vormen. Om als mens ook gevormd te worden. Om als mens therapeutische gesprekken aan te gaan met cliënten.

Tinne Haesendonck

Tijdens de startrondes waar steeds ruimte voor wordt gemaakt, kun je tijdens moeilijke momenten op individueel of groepsvlak samen zoeken naar 'goed genoeg' mogelijkheden. Dat hebben we als therapeut ook te doen met onze cliënten, samen zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen of grenzen die we ervaren, en zo steeds in beweging blijven met oog voor kleine veranderingen die een verschil maken.
Dus 'practice as you preach', dat maakt Rapunzel zeker waar.
Zo krijgt elke cursist de kans om zijn eigen unieke leerproces door te maken binnen een unieke context.

  Terug naar boven

 

  Webinar

In zo'n 15 minuten neemt gezinstherapeut en Rapunzel-coördinator Greet Splingaer
je mee door de essentie van onze 4-jarige opleiding Relatie- en gezinstherapie.