Vanuit de jarenlange ervaring wil VZW Rapunzel graag haar deskundigheid aanbieden om ook voor uw organisatie een gepast programma te begeleiden.

 

  Bekijk ervaringen van onze klanten

 

Visie

Elke organisatie, in het bijzonder een hulpverleningsorganisatie, dient het hoofd te bieden aan constante veranderingen.
Veranderingen zijn eigen aan het leven en dus ook aan de groei en ontwikkeling van een organisatie. Groei vraagt een voortdurend creatief afstemmen op wat de huidige situatie van de organisatie vraagt. Om die groei mogelijk te maken is er evenzeer nood aan stabiliteit.

Groei is dus een balanceren tussen stabiliteit en verandering, tussen rust en beweging, tussen zekerheid en weer los laten. Te veel stabiliteit kan leiden tot stagnatie; te veel en te snelle veranderingen kunnen leiden tot chaos.

Dit goed balanceren vergt van alle medewerkers, zowel op het niveau van de taak als op het niveau van de relationele samenwerking, heel wat kennis en vaardigheden. Vanuit haar eigenheid zal iedere organisatie, naar best vermogen, antwoord geven op de uitdagingen die zich op dit moment voordoen. Dit betekent evenwel ook dat iedere organisatie specifieke noden heeft i.v.m. vorming en training.

 

Programma

Deze programma's kunnen we situeren op drie niveaus:

 1. Inhoudsgerichte, taakgerichte programma's:
  • Initiatie gespreksvaardigheden
  • Initiatie systeem- en contextgericht werken
  • Zorgdragende organisatie (zelfzorg en zorg voor de ander)
  • Leiding geven
  • Omgaan met agressie en geweld
  • Alle programma's uit het vormingsaanbod van Rapunzel kunnen als in-service training aangevraagd worden.

 2. Procesgerichte, relatiegerichte programma's:
  • Reflecteren op en verbeteren van de onderlinge samenwerking
  • Omgaan met weerstand en spanningen binnen het team
  • Creëren van een groeibevorderende omgeving
  • Werken met groepsdynamische processen
  • Teamcoaching

 3. Supervisie en intervisie:
  • Individueel en/of in groepsverband
  • Supervisie van supervisoren
  • Opstarten en begeleiden van intervisiegroepen.

 

Manier van werken

Alles wat Rapunzel doet vertrekt vanuit een dynamische systeemvisie.
We gaan er van uit dat niets op zichzelf staat maar steeds verbonden is en in wisselwerking staat met een bredere context.
Tevens zijn we ervan overtuigd dat elke medewerker en elke organisatie hun beste krachten inzetten om tot bevredigende resultaten te komen. Dit impliceert respect voor de huidige situatie en vormt de vertrekbasis van onze procesmatige aanpak.

Aansluiting zoekend bij de visie en de noden van de organisatie en de medewerkers zijn enkele belangrijke vragen:

 • Waar staan we nu?
 • Wat is er gaande?
 • Wat missen we?
 • Waar willen we naar toe?
 • Wat hebben we hierbij nodig aan support?

Vanuit de ervaring (experiëntieel) en met aandacht voor de context, stimuleren we de groei en ontwikkeling zowel op vlak van de taak als op vlak van de samenwerking.